AdSense

viernes, 24 de junio de 2016

"והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה"

Sobre este Pozuk de la Parshe de esta semana (בהעלותך), está la famosa pregunta: acaso Moshe no sabía que era más grande que los demás? La misma Toire escribe :ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה׳ פנים אל פנים, y además, fue el único ser humano que subió al Shomaim y estuvo ahí 40 días y 40 noches, sin comer pan ni tomar agua, como un Malaj. ¿Como se consideraba más humilde que todas las demás personas del mundo?! 
En este Maamer del Rebe Rashab (יום ב' דחג השבועות תרע"ט) trae una respuesta muy fuerte y muy actual:

martes, 21 de junio de 2016

Por qué voy a querer hacer algo contrario a las Hoiroes del Rebe?!


ד’ משפטים ה’תשט”ו
:הרב בערל בוימגארטן ע”ה, שליח לארגנטינה כותב לכ”ק אדמו”ר
.ו) כעת הנני נוסע לסעמינאר, אבל לבי בל עמי און איך פאר ווייל מי דארף פארעהן. ויואיל נא כ”ק אד”ש לחוס ולרחם עלי ולהביט עלי בעין טובה
!?כ”ק אדמו”ר ציין כוכב * לאחר המילה ”בעין טובה”, וכאו הוסיף: פלא שחושד אותי שרצוני לא כן ולמה ארצה לעשות היפך הוראות כ”ק מו”ח אדמו”ר

Harav Berl Baumgarten A''H, Shliaj en Argentina escribió al Rebe. En la carta menciona que está en camino a un seminario, sin embargo él no siente (ganas de) ir y sólo va porque no tiene otra opción. Luego le pide al Rebe ''Que por favor El Rebe tenga piedad y compasión de mí, y me observe con un buen ojo (-עין טובה) ''.

El Rebe hizo una estrella después de las palabras עין טובה, y escribió (traducción libre): Es sorprendente que sospeche de mí que yo no quiero hacerlo. Acaso yo  querría hacer algo contrario a las directivas de mi suegro, el (Friediker) Rebe ?!

lunes, 20 de junio de 2016

זכרון לחסידים - ט"ו סיון - יארצייט ר' שמואל בצלאל שפעטיל, הרשב"ץ

El Rashbatz fue el Melamed (mejor dicho, MEJANEJ) del Frierdiker Rebe, de los Jsidim mas grandes del Tzemaj Tzedek, Rebe Maharash y Rebe Rashab y  Mashpia Roshi de la Yeshive Tomjei Tmimim
Aquí un Maize de sus comienzos en Jsides
סימן משמים
שמואל-בצלאל שפטיל, צעיר יהודי יתום, כבן חמש-עשרה, פסע במשעולי העיירה שווינציאן, הסמוכה לווילנה, ומצא עצמו סמוך לבית הכנסת החסידי. מעולם לא דרכו רגליו בבית הכנסת הזה, שכן משפחתו התנגדה לתנועת החסידות. הוא אף היה מקורב לרב העיירה, הרב צבי, וזה למד עמו בחברותא ושיבח את כישרונותיו העילוייים.
בימים ההם ניטשה מחלוקת עזה כנגד החסידות. הרב הזהיר את העילוי הצעיר להתרחק מעדת החסידים, שכונתה 'הכת'. אך אולי דווקא האזהרות החוזרות ונשנות הגבירו בליבו של שמואל-בצלאל את הסקרנות. הוא הציץ בחלון וראה חבורת אברכים לומדים בצוותא מתוך ספר קטן. הצעיר אזר אומץ ונכנס פנימה.
החסידים קיבלו את פניו בחשדנות. היו מהם שסברו כי בא להקניט אותם, וביקשו כי יעזוב את המקום. שמואל-בצלאל הבין כי לא מתוך רוע הגיבו כך החסידים. עם זה, הביקור במקום עורר בו מחשבות.
הוא החל לתהות על קנקנם של החסידים והתרשם מן האחווה השרויה ביניהם. הוא גם התפעל לגלות שבעלי המלאכה החסידיים משלבים תורה ויראת שמים בעבודתם. כעבור זמן החליט לבחון מקרוב את תפילתם של החסידים.
הוא הסתתר מאחורי הדלת הפתוחה של בית הכנסת ועקב אחר הנעשֶה מבעד לחריץ. ליבו נמס למראה התפילה החסידית. שעה שלמה עמד משתאה, עד שלבסוף נכנס פנימה.
עולם חדש נגלה לפניו. התפילה באריכות שבתה את ליבו. עם זה, הלימוד עם הרב צבי היה יקר לו, והוא לא היה מוכן לוותר עליו. יום אחד מצא הזדמנות לשוחח עם רבו על התפילה.
"מה משמעות העיון בתפילה?", שאל הצעיר את הרב.
"זו דרך לגדולי ישראל בלבד", ענה הרב. שמואל-בצלאל הוסיף ושאל: "הלוא מורי ורבי הוא שר וגדול בישראל, ומדוע אינו מאריך בתפילתו?".
"אכן", השיב הרב, "בלימוד אני גדול, אך אין לי שייכות לדברים האלה". בתוך כך החל לבקר בחריפות את החסידים ואת דרכם.
בתקופה הקרובה ידע שמואל-בצלאל עליות ומורדות. הוא פסע צעד אחד קדימה לעבר החסידים, ולאחר מכן נסוג שתי פסיעות אחורה. משפחתו ומכריו הבחינו בנטייתו לעבר החסידות, והחלו להצר את צעדיו.
זה היה בשבת. שמואל-בצלאל חש שכבר אין בכוחו לפסוח על שתי הסעיפים. בליבו התחוללה מלחמה עזה. היכן האמת? הלוא כל צד משוכנע שדרכו נכונה, וכיצד יֵדע לבחור? בתוך ליבו נטה לחבור לחסידים, אולם חשש לחצות את הקווים במוצהר.
דודו, שאימצו מאז התייתם, הפנה לו עורף וגירשו מביתו. רעב ובודד היה שמואל-בצלאל. בסערת נפש צעד אל מחוץ לעיירה, אל המרחבים המוריקים. שם פרץ בבכי מר, ונשא את פניו השמימה בתפילה: "חפץ אני ללכת בדרך הקדושה והאמיתית. אם דרך החסידים נכונה, אצטרף אליהם, ואם מתנגדיהם צודקים – כך אעשה. אנא, אבי יתומים, הַנְחה אותי בדרך האמת".
הוא גמר בליבו שה'אות משמים' יהיה בדמות האדם הראשון שיפגוש בשובו לעיירה. אם יהיה חסיד – סימן שעליו להיות חסיד, ואם לא – משמע שעליו לחזור לחייו הקודמים.
רחובות העיירה היו ריקים באותה שעה. היהודים הפשוטים נחו את מנוחת השבת, ותלמידי החכמים ישבו בבתי המדרש. לפתע הבחין מרחוק בדמויות מתקרבות. הוא אף זיהה בתוכן את הרב צבי. בעומק נפשו חש אכזבה, שכן קיווה לפגוש חסיד.
"הדרך עוד רחוקה", ניחם את עצמו, אלא שהמרחק התקצר והלך. ליבו הלם בחוזקה. לפתע הבחין בכמה חסידים יוצאים מבית הכנסת החסידי. תקווה ניעורה בליבו, אך הללו פנו לכיוון ההפוך.
ואז נפתחה שוב דלת בית הכנסת החסידי ושני חסידים יצאו ממנו. שמואל-בצלאל עצר את נשימתו. ואז, כן... הם פנו לעברו. כשנפגשו סיפר להם בשמחה על ה'סימן' שעשה, ועל שגמר בליבו להיות חסיד.
בשנים שלאחר מכן אימצוהו החסידים, ובהיותו בן תשע-עשרה החל את מסעו אל אדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש. בתוך כך נשלח להתחנך ולקבל הכנה ראויה מחסיד מופלג, ר' מיכל, מהעיר אופוצק. זמן ממושך שהה בביתו, ובסופו קיבל את ברכת הדרך. ר' מיכל צייד אותו במכתב לרבי, והזהירו לבל יפתח אותו.
שמואל-בצלאל לא התאפק ופתח את המכתב. תדהמה אחזה בו. המכתב היה ריק! בבואו לעיירה ליובאוויטש נכנס לבית הכנסת ופנה לנוח. לפתע התנער למשמע קריאות: "מי הביא מכתב מר' מיכל מאופוצק?". "אני", השיב. "הרבי קורא לך!", אמר לו הגבאי.
בטרם הספיק לעכל את הדברים הוכנס לחדרו של הרבי. אימה ופחד נפלו עליו, והוא עמד בלי יכולת להניע איבר. הרבי התקרב אליו ונטל מחיקו את המכתב מהחסיד ר' מיכל, באומרו: "אברך צריך להיות צייתן"... לתדהמתו פתח הרבי את המכתב והחל לקרוא בו. שמואל-בצלאל התעלף, והגבאי נאלץ לגרור אותו אל מחוץ לחדר...
ברבות השנים היה שמואל-בצלאל, המכונה 'הרשב"ץ', לחסיד מופלג ובעל מדרגה.

domingo, 19 de junio de 2016

זכרון לחסידים - י"ב סיון - ר' שאול דובער זיסלין

Rab S. Zislin fue de los Ziknei Hajsidim de Eretz Isroel, Rov, Mashpia, Dayon, etc. Un Josid único.

Un vort: R Zislin explicaba que  Jsides provoca un cambio radical en el estudio de Toire del Yehudi, tanto en cantidad como en calidad.

Un Yunguerman no Jabadnik, que era mantenido por su suegro, descubrió la luz de Jasidus y se dirigió a lo del Alter Rebe. El suegro también fue a buscarlo luego de un tiempo, para ver como estaba. Percibió que el Iras Shomaim continuaba en pie como antes, pero su persistencia en el estudio no era como la de antes.
Se le quejó el suegro al Alter Rebe, y recibió la siguiente respuesta: "Antes de que se haga Josid, tu yerno estudiaba por el gato o el perro, pero hoy estudia Lishmóh."
El Rebe le explicó: "Antes, el Yunguerman solía perder el tiempo en su pieza. Al escuchar un ruido en la puerta, abría su Guemore y estudiaba, por temor que entre su suegro. Luego salía a chequear y notaba que el ruido era producido por un gato o el perro. Hoy, estudia de verdad, leshem Shomaim, y cuando el suegro entra, cierra la Guemore...

Cuando le pidieron al Rebe (desde Chile) imprimir un libro bajo Kehot

Sobre la carta de R Abraham Goldberg, Shoijet de Santiago, Chile, en la que pregunta al Rebe la posibilidad de imprimir el libro "Yalkut Itzjak" en Kehot.
El Rebe escribió:
אינו מתאים לפי תכנית עבודת קה"ת (למצוא טעם). לשאלו ע"ד אפשריות שיתעסק בהפצת הוצאותינו (אם מותר לשלוח כסף משם

La carta está fechada viernes P' Emor sin mencionar el año, pero por el contenido (menciona el hecho que "acaban de publicar en Kehot el Sdey Jemed y los Piskei Dinim del Tzemaj Tzedek" se desprende que fue el año 5709 (1949), en el cual el Rebe estaba encargado entre otras cosas de todo lo que tiene que ver con Kehot (nombrado por el Fríerdiker Rebe para tal función)

למצוא טעם fue una indicación para el Mazkirus, que le expliquen al que pregunta,  el motivo por el cual no entra en la idea de Kehot la impresión del Sefer.

martes, 14 de junio de 2016

Cuando el Baal Shem Tob salvó a toda una comunidad, Maize contado por el Ruzhiner

Shavuot es el Yortzait del Baal Shem Tov, como así  tambien de Dovid HaMelej. La siguiente es una historia que el heiliker Ruzhiner repetía en nombre de su  bisabuelo el Maguid de Mezrich, que está conectada a ambos.

Un viernes por la mañana, el Baal Shem Tov informó a algunos de sus discípulos que se preparen para viajar ya que planea pasar Shabat en una determinada  localidad. Los Talmidim prepararon inmediatamente la carreta y partieron. Llegaron a la ciudad y la gente del pueblo se quedaron encantados de la sorpresa, el  gran tzadik, el Baal Shem Tov en persona se quedaría en su ciudad para todo el Shabat.

Viernes por la noche todos hicieron davenen en el gran Shul, deseando estar junto al Baal Shem Tov. Después de davenen se preparaban para desearle a sus  huéspedes un Gut Shabes, sin embargo, antes de que pudieran abandonar su lugar, uno de los talmidim anunció en nombre del Baal Shem Tov que todo el mundo  debe permanecer en el Shul, ya que van a recitar todo el Tehilim .

Nadie sabía por qué, todo parecía ir bien, pero si el Tzadik pidió que digamos todo el Tehilim, lo haremos. El Jazan comenzó diciendolo a un ritmo regular y llegó a terminarlo en menos de dos horas. Todo el mundo cerró su tehillim, pero de repente se dieron cuenta que el Baal Shem Tov le dio instrucciones al Jazan de  comenzar de nuevo.

Esto es serio, quien sabe que estará sucediendo. Mirando a sus Talmidim tratando de averiguar la razón, se dieron cuenta que los talmidím del Tzadik estaban tan  desconcertados como ellos. Así que lo dijeron una segunda vez. Pero ahora todas las mujeres habían llegado al Shul al darse cuenta que algo inusual estaba  ocurriendo, nadie había regresado a sus hogares. Esta vez se dijo con un poco más de seriedad y lo terminaron por segunda vez. Sin embargo, el Baal Shem Tov,  de inmediato dio instrucciones de decirlo una tercera vez.

La gente estaba muy hambrienta, pero ahora se dieron cuenta de que hay algo de verdadero peligro al acecho contra una persona, o tal vez a algunas personas o  Jas v'sholom podría ser que toda la ciudad estaba en peligro. El tzadik definitivamente no hubiera alejado a todos de sus Seudas Shabes así porque sí.

Lo terminaron por tercera vez y miraron el Baal Shem Tov para ver cuales eran sus instrucciones. Esta vez se dio vuelta y dijo: "El peligro ha pasado. Todo el  mundo vaya a sus casas y coman su seudá. Después de la seudá, aquellos que son capaces de volver y continuar digan Tehilim hasta el amanecer.

Todo el mundo estaba desconcertado. Nadie sabía de algún peligro que se cierne sobre la ciudad, pero si el Tzadik lo dijo, debe ser verdad. Sin embargo, también  anunció que el peligro ha pasado, por lo que son buenas noticias y se fueron a sus casas y casi todos regresaron después de hacer Kidush y comer la comida.

A la mañana siguiente, después de davenen, el Baal Shem Tov indicó que todos coman la comida de Shabes juntos y hagan una Seudas Hodaa, para agradecer  públicamente a Hashem por su bondad y los milagros. Una vez más, todos se miraron preguntándose qué habrá sucedido la noche anterior, pero hicieron según lo  dicho.

En medio de la seudá, uno de los vecinos gentiles caminaba por el Shul y el Baal Shem Tov instruyó a sus estudiantes de pedirle que entre. Cuando entró vio las  mesas llenas de comida, pero sus ojos se clavaron en el whisky como si quisiera decir, si tan sólo pudiera tomar una copa. El Baal Shem Tov dio instrucciones a un  estudiante de llenarle un vaso y darle al visitante.

Iván le agradeció y se la tragó de un saque y bajo instrucciones del Baal Shem Tov el estudiante continuó recargandole el vaso hasta que Iván se emborrachó.

En ese momento, el Baal Shem Tov dijo, Iván, podrías por favor contarnos que pasó anoche.

Estando borracho, Ivan comenzó a contar: la semana pasada, el poritz local (señor feudal) reunió a más de cincuenta de nosotros y nos instruyó que vayamos a su  casa para una fiesta el viernes por la noche y en la fiesta nos pagaría para hacer algún trabajo para él . Recibir bebida gratis y una paga, era algo que no podíamos  rechazar y todos fuimos,  algunos incluso trajeron amigos y comenzamos a beber.

Después de un par de copas pequeñas, el señor feudal nos informó que está enojado con la comunidad judía e instruyó a sus trabajadores a sacar sus espadas y  herramientas metálicas, como barras de hierro para enseñarles a los Judios una lección. Cuanto mejor sea el trabajo, más pago recibirá.

Sin embargo, en ese momento un hermoso carruaje estacionó y el feudal se dio cuenta que era nada menos que uno de sus primos cercanos que no había visto  durante los últimos quince años. Él pensó haber oído que había fallecido en un trágico accidente, pero evidentemente no era cierto, por lo que nos dijo que  esperemos hasta que descubra por qué llegó su invitado especial.

Hablaron durante un rato y los sirvientes continuaron trayendo más comida, hasta la medianoche. El Feudal entró en nuestra habitación y dijo: Cambié de idea,  hombres pueden ir a casa. Nos sorprendió y algunos de nosotros nos quedamos con ganas de liberarnos de las deudas que debemos a los Judios, sin embargo,  ¿qué podíamos hacer?

Pero entonces una persona se levantó y dijo: nos contrataste para trabajar. Estamos dispuestos a trabajar, si no quieres que hagamos nada, es tu tema, sin  embargo, tenemos que recibir el pago. El feudal pensó por un segundo y sorprendentemente dijo que tiene razón y nos dio a cada uno una moneda y nos fuimos a  casa.

Las personas estaban horrorizadas con lo que estaban escuchando, algunas casi se desmayaron y ahora se dieron cuenta de por qué estaban diciendo Tehilim  hasta después de la medianoche. El Baal Shem Tov le agradeció a Iván deseándole lo mejor y se fue.

Dirigiéndose a las personas, el Baal Shem Tov ahora les contó el resto de la historia. El Poritz (de ustedes) tenía un administrador malvado que constantemente  hablaba en contra de ustedes. La semana pasada, cuando el Poritz estaba revisando sus libros se dio cuenta que estaba en profundas deudas y pidió a su  administrador una explicación, de por qué él, que tiene un montón de campos, posadas y demás está endeudado, mientras que otros poritzim que tienen menos  que él les va mucho mejor.

El administrador, que había estado robando el dinero en los últimos años, le echó la culpa a los Judios. Él dijo: los Judios se niegan a comprar sus productos, así  que tengo que vender con un descuento enorme, por lo contrario, se echaría a perder. Y todos ellos utilizan los molinos de otros feudales no el suyo, por lo que  pierde en esos ingresos también. Estas y otras acusaciones enfureció al poritz y juró enseñarle a todos los Judios una lección.

Ayer por la noche gracias al Tehilim que hemos recitado, fui capaz de traer a su primo fallecido de entre los muertos y lo visitó.

Cuando el viejo Poritz vio la reunión actuó sorprendido y le preguntó ¿por qué hizo semejante fiesta y no lo invitó? Al ver que estaba molesto, se disculpó y le  explicó que no era una verdadera fiesta, que era sólo para emborrachar a la gente, con el fin de que vayan a dañar a los Judios.

Al oir estas palabras el poritz mayor le preguntó por qué y repitió todo lo que su administrador le contó.

El Poritz mayor sacudió la cabeza con incredulidad. Te creés todo ese paquete de mentiras, parece ser, que yo sé la verdad y es por eso que vine.  Tu  maravilloso administrador  te está robando a ciegas. Él está exigiendo un precio superior por todos tus productos y servicios y embolsandose el dinero extra para  si mismo. Durante muchos años, los Judios estuvieron dispuestos a pagar, queriendo mostrar su agradecimiento por la amabilidad y decencia en la forma en que  tratabas con ellos.

Sin embargo los últimos años, que comenzó a exigir esos precios exorbitantes, se vieron obligados a buscar en otra parte y algunos comenzaron a tratar conmigo.  Cuando les pregunté, ¿por qué dejaron de usar tus servicios, me lo explicaron todo!

Le tomó al poritz muerto algún tiempo para convencerlo y sólo después que terminamos el Tehilim por tercera vez no había mas peligro.

El Ruzhiner decía: esto explica por qué el Baal Shem Tov dijo Tehilim el viernes por la noche. Pero, ¿por qué tenía que viajar hasta allí, podría haber dicho el Tehilim  con todos su Talmidim en su propio Shul, por qué en esa ciudad??!!

La respuesta es que un tzadik está con las personas. El Baal Shem Tov hizo davenen para que se salven y si Jas v'sholom no se aceptaban sus tefilot, yo estoy  con ellos en su angustia.

Que Hashem tenga rajmonus de Klal Isroel  y resguarde a todos nuestros hermanos de cualquier sufrimiento y que merezcamos rápidamente la llegada del  Moshiaj ben Dovid, pronto en nuestros días.

viernes, 10 de junio de 2016

La importancia de los chicos en Matan Toiro

En el Farbrenguen de Erev Shobues 1979 (5739) el Rebe dijo que por cuanto que los chicos fueron los garantes de la entrega de la Toire, este Farbrenguen está dedicado a ellos. Y pidió de los chicos que digan Lejaim, que canten un Nigun, y las chicas que digan Lejaim (con Soda) y aplaudan. Despues del Farbrenguen el Rebe anunció que se va a  repartir  un Sidur Tehilat Hashem chiquito a todos los chicos, con una carta adentro y un Dolar para Tzedaka!

Acá, la carta acompañada del Sidur:jueves, 9 de junio de 2016

ג' סיון - הצמח צדק מקבל הנשיאות בגלוי

 En honor al Shnas Haka"n, este año se cumplen 150 años del Histalkus del Tzemaj Tzedek, presentamos aquí una descripción de cuando el Tzemaj Tzedek asumió el Nesius
En Yemey Jabad aparece que fue el dia 3 de Sivon, diciendo el Maamer "Al Shloisho Dvorim" , vestido con sus ropas blancas especiales recibidas de herencia del Alter Rebe
בסדר השתלשלות נשיאותו של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק הרב צמח-צדק ידוע, כי משך זמן לא רצה לקבל הנשיאות, והיינו מכסלו תקפ"ח עד חג-השבועות דשנה ההיא.
והנה על חג-השבועות דשנת תקצ"א באו הרבה חסידים, רבנים, מלמדים ובעלי-בתים, ורוב גדול מזקני אנ"ש, שהיו חסידי רבינו הגדול, ויתעכבו בליובאויטש עד אחר שבת קודש פרשת נשא. וביום א' בהעלותך אחדים מהם נסעו, וסדר נסיעתם היתה דרך עיר דובראוונע.
בדובראוונע דר הרה"ג הרה"ח ר' נחמיה זצ"ל, והוא היה חבירו המובהק של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק הרב צמח צדק שלמדו יחדיו, והוא לא היה נוסע לליובאויטש וכאשר באו הרב הקדוש ר' אייזיק מהאמיל, הרב החסיד ר' משה ויליענקער ואחיו הרב החסיד ר' זאב והרב החסיד ר' זלמן זעזמער, והרב החסיד ר' פסח מאלעסטווקער, החסיד ר' יקותיאל מליעפליע, כולם הזדמנו בדובראוונע ויבקרו את הרב הגאון הרב החסיד ר' נחמיה זצ"ל.
בבואם אליו סיפר להם, אשר ראה את הוד כ"ק רבינו הגדול בחלום, ויאמר לו מדוע אין לך רב, עשה לך רב. וישאל את רבינו הגדול ואת מי ייקח לרב, ויענהו רבינו הגדול: "אברהם הוא התחלת התיקון, ונח היה צדיק, אך הוא מדרגה שלפני התיקון, ונקרא נח על שם ינחמנו, ובתיקון מנח"ם – נח עם מ' לפניו שהוא התחלת המשנה, ומ"ם לאחריו שהוא סיום המשנה – ינחמנ"ו בעתיד, מנח"ם בהווה". והבנתי כי צריכים לנסוע לליובאויטש. ועל שבת הבאה עלינו לטובה פרשת בהעלותך הנני נוסע לליובאויטש.
הסיפור הלזה עשה רושם עז על השומעים, ויתייעצו ביניהם ויחליטו לשוב לליובאויטש. ויגידו להרה"ג ר' נחמיה זצ"ל את לבבם, וביום ד' בהעלותך נסעו כולם לליובאויטש.
והעיר ליובאוויטש צהלה ושמחה
בשבת ההוא היה ג' פעמים 'חסידות': היינו, פעם אחת היה בערב שבת קודש כדרכו של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק [=הצמח צדק] שהיה אומר דא"ח לפעמים בערב שבת קודש לאחר תפילת שחרית, ולפעמים לאחר מנחה.
פעם שנייה היה 'חסידות' רק לפני האורחים והרבנים הגאונים הרבנים החסידים הנזכרים ועוד איזה אחדים – מאמר "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים", וגם כאשר הלהב עולה מעצמו הנה המצווה היא בהדלקה, ואהרן הוא המדליק.
ובעת זמן סעודה שלישית (שלא היה אוכל) אמר המאמר ראיתי והנה מנורת זהב שבליקוטי תורה.
ויקראו החסידים את השבת הזה דפרשת בהעלותך שבת של כתר פנימי, כי אז גם זקני החסידים סמכוהו וקיבלוהו לאדמו"ר, והגם כי קודם לזה היו נוהגים בו כבוד רבי, ומכל מקום היה נודע שהם עוד טרם הגיעו לאותו היחס הפנימי, כי שני סוגי חסידים ישנים היו: א) חסידי רבינו הגדול, ב) חסידי רבינו האמצעי. ובחסידי רבינו האמצעי שני פלוגות, הזקנים והבינונים בשנים. הבינונים והצעירים התקרבו תיכף ומיד, גם בהשישה חדשים הראשונים כסלו-­אייר תקפ"ח היו רבים מהם יושבים בליובאויטש.
וכנודע אשר הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק הרב צמח-צדק בעת מיאונו לקבל כתר הנשיאות אמר כי פרנסתו תהיה מאשר ילמד עם נערים, וכמובן אשר לפועל לא בא הדבר, וכאשר בעת ההיא ישבו יותר על עשרה מניינים חסידים והיו עוסקים בלימוד ובתפילה הנה היה הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק לומד עמם, והיה בא לבית-הכנסת הגדול של הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר האמצעי, הנקרא 'זאַל הגדול'.
על חג-השבועות תקפ"ח התקבצו הרבה מזקני החסידים. גם צירים [=נציגים] באו מאת המושבות אשר יסד הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר האמצעי בפלך חערסאן, ואחרי חילופי דברים רבים קיבל הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר הרב צמח-צדק את כתר הנשיאות בערב חג-השבועות תקפ"ח, והעיר ליובאויטש צהלה ושמחה.
התקשרות אמיתית של חסידים פנימיים
זקני חסידי רבינו האמצעי, וזקני חסידי רבינו הגדול, אם כי בכל ליבם ונפשם הורו להחסידים להתקשר אל הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר הרב צמח-צדק, בכל תוקף עוז התקשרות פנימי, ויחלקו ביניהם את חלוקת הארץ והמדינה לגבולותיה, וכל אחד מהנבחרים שבהם לקחו להם חלק ידוע אשר במשך השנה ייסע כל אחד ואחד מהם בסביבתו לעורר את אנ"ש:
הרה"ח ר' אייזיק לקח על עצמו את כל חבל שקלאוו, מאהילוב, זלאבין, נוסף על הסמוכות למקום מגורו האמיל. הרה"ח הרה"צ ר' הלל מפאריטש לקח על עצמו לנסוע להמושבות ועיר חערסאן והסמוכות לה. הרה"ח ר' זלמן זעזמיר לקח על עצמו מינסק והסביבה, באריסעוו והסביבה. הרה"ח ר' פסח מאלעסטווקער לקח על עצמו חאסלאויטש והסביבה פאצעפ וטשערניגאוו. הרה"ח ר' יצחק משה מיאססי לקח על עצמו כל נגב בעסעראביע כמו קאלעראש, טאלענעשט, קעשינוב, בענדער. הרה"ג הרה"ח ר' פרץ לקח על עצמו נוסף על מקום מגורו נעוויל את כל הסביבה ופאלאצק והסביבה. ועוד הרבה מהעוסקים בבניינה של החסידות.
וכך היה לשונו הקדוש של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת אשר סיפר לי סיפור זה [בתרגום מיידיש]:
לחסידים של פעם היה הרגש פנימי בחסידות והרגישו עבודה פנימית. כל דבר היה טהור וברור, וידעו את המעלות של אמת, היה להם מד-מדידה מדוייק. שלוש שנים היו יהודים גדולים אלה, חסידים משכילים ועובדי הוי' באהבה ויראה, מתעסקים בעניין פנימי במסירת נפש ממש, דיברו דברים היוצאים מן הלב, ובו זמנית ידעו שלהם עצמם אין עדיין את ההתקשרות האמיתית אל ה'סבא' כראוי לחסיד מסור.
רק לאחר שלוש שנים הגיעו לזה. זהו חסיד וזוהי חסידות: כאשר השם יתברך עוזר ומגיעים כבר לדרגות כה גבוהות, השגה גמורה בהעמקת הדעת, ואכן בדעת רחבה . . על ידי עבודת התפילה והתבוננות זכו והרגישו את האלוקות שבהשכלה שהיא חיות הפועלת אהבה ויראה, וחיות זה פעל עליהם לעשות עבודתם במסירת נפש – שזוהי הרי מדרגה גבוהה.
אז גופא היה להם את הקנה-מידה לדעת שזה עוד לא כפי שצריך להיות, ורק לאחר שלוש שנים הגיעו הם להכרה הפנימית בהתקשרות אמיתית.
(שבת קודש פרשת בהעלותך כ"א סיוון תרצ"א. ספר השיחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ תרפ"ח-תרצ"א עמ' 243 ואילך)

miércoles, 8 de junio de 2016

El Emes de la Toire, impresionante historia contada por R' B. Vilshansky

זכרון לחסידים - ב' סיון - יארצייט ר' בצלאל וילשנסקי

Un Maize contado por R´ Betzalel Vilshansky A"H, de los Zikney Hajsidim de Australia. (Yortzait 2 de Iyor). En la Tshure del casamiento de su nieto, aparecen varios Maizes contados en diferentes ocasiones. Aquí uno de ellos:

El Maguid de Mezritch no era su costumbre decir Pilpulim de Nigle, en una ocasión entró (al Beis Midrosh)  y dijo un Pilpul profundo delante de la Jebraye (sus alunmnos), y luego llamó a su alumno R´ Yaakob Shimshon miShipitobka (que su Yortzait es el 3 de Sivon) dándole la orden de viajar a Berlín, sin aclararle mas nada.
Obviamente emprendió el viaje, y en el camino, pasó a hospedarse en una posada, que el dueño era Yehudi, y pidió una habitación. El dueño le explicó que no le quedaron piezas, pero hay una pieza con 2 camas en la cual se encuentra ya hospedándose ahí un Rob. R´ Yaakob Shimshon le prometió que no lo iba a molestar en su estudio sino que sólo se acostaría a dormir. El Rob aceptó.
Este Rob era R´ Refoel Hamburg , que estaba justamente viajando a Hamburgo, Alemania, para recibir el puesto de Rob de la ciudad, y para eso estaba ocupado preparando un profundo Pilpul. R´ Yaakob Shimshon escuchó el Pilpul, y era exactamente lo que el Maguid había dicho, sólo que en una pregunta que el Maguid formuló R´ Refoel siguió con su opinión, sin considerar esa pregunta.
A este punto R´ Yaakob Shimshon se le acercó y le dijo que tiene una pregunta sobre su Pilpul... a la que el Rob no le encontraba respuesta, y R´ Yaakob Shimshon le explicó que todo eso lo había oído de su maestro el Maguid de Mezritch y ofreció darle una buena respuesta con la condición que visite al Maguid , a lo cual este aceptó y le dio la respuesta con lujo de detalles,

Antes de cumplir con su promesa de ir a lo del Maguid, R´ Refoel visitó primero a su maestro, el Gaon de Vilna, y contarle todo lo que pasó. a lo que el Gaon le dijo que Al Pi Din, tiene que ir, pero quiere que le averigue 3 cosas: A) si los Jasidim saben estudiar Nigle
B)Si el Maguid tiene Ruaj Hakodesh
C)Si los Jasidim le dan Kabod a su maestro. Y agregó el Gaon: traeme las respuestas a mis dudas, sin comentarios extras tuyos.

Al llegar R Refoel al Beis Midrosh del Maguid, se ubicó en un banco de atrás, tratando de pasar desapercibido. En ese momento le fue traido al Maguid una Sheela (pregunta halájica) sobre el pulmón de un animal. El Maguid le preguntó a sus alumnos opinión, y todos lo declararon Kosher, cada uno explicando su motivo con tremendo conocimiento halájico. Luego el Maguid hizo Paskn que es Kosher, explicando primero los motivos halájicos y luego explicándolo segun la Kabole.
Despues de eso, se dirige el Maguid a sus alumnos diciéndoles: "acaso no se encuentra aquí el Rob de Hamburg? Que dé su opinión también!" R´ Refoel dió su opinion, también declarando Kosher el animal.
Ya tenía respuesta a las 3 dudas del Gr"O:
A)Vio el conocimiento en Nigle de los Jsidim
B)Percibió el Ruaj Hakodesh del Maguid, que nadie lo conocía, y lo llamó "el Rob de Hamburg".
C)Vio el Kabod que le dan los Jsidim a su maestro, y como estaban parados con tremenda anulación.
Cuando le cuenta todo esto al GR"O, concluyó R´ Refoel: "Me di cuenta que el Emes de la Toire lo tienen ellos". El Gaon le respondió: "Te dije que no me agregues nada!!"...

Desde entonces, R´ Refoel se mantuvo siempre en defensa de los Jsidim, y nunca firmó ninguna carta en contra de ellos.
lunes, 6 de junio de 2016

Download Material para חג השבועות

Material de estudio, preparación para חג השבועות:

La última edición de la revista מעיינותיך, excelentes artículos llenos de Jasidut y explicados de una manera brillante. (por R´Yoel Kahn, R´ Jaim Sholom Daitch, R´ Moshe Shilat, entre otros.)

Download:  מעיינותיך -גליון 47 - סיון תשע"ו


Un Maamar dicho por el Rebe hace exactamente 40 años, editado recientemente para este Yom Teb.

מאמר ד"ה בשעה שהקדימו, ערב שבועות ה'תשל"ו
מאמר ד"ה בשעה שהקדימו, ערב שבועות ה'תשל"ו

יוצא לאור לחג השבועות ה'תשע"ו


Downloadמאמר ד"ה בשעה שהקדימו, ערב שבועות ה'תשל"ו

domingo, 5 de junio de 2016

Sije de Shabes antes de Shobuos, Indicación de difundir a todos que la preparación para Matan Toiro es Ahabas Isroel!!

Cabe destacar que fue corregida por el Rebe e introducida en Likutei Sijos 2° Jeilek, que todas las Sijos del tomo fueron editadas y corregidas en Idish, y esta Sije la única toda en Loshoin Koidesh!


שהחיינו בהדלקת נרות שבת ויו"ט בפעם הראשונה

Lijboid Jag Hashabuot, que este año es seguido de Shabes, presentamos aquí una הגהה נדירה de una
Sije pronunciada el domingo Parshas Bamidbor, 25 de Iyor 5750, en un Kinus de Neshei Jabad.
Fue impresa en Sefer Hasijois 5750 2° tomo pág. 481

Una indicación interesante sobre la 1era vez que una mujer enciende las velas, que aproveche un Yom Tob para decir la Broje de Shehejeyanu.(y si enciende el Shabes anterior, como este año, entonces que le compren un vestido nuevo)
viernes, 3 de junio de 2016

Un Maize de R' David Chase A"H

Con motivo del fallecimiento el 25 de Iyor 5776 (ayer, jueves) de David Chase presentamos una anécdota personal:
David Chase fue un empresario y filántropo estadounidense, que tuvo el Zjus de tener un Kesher muy especial con el Rebe.
Le gustaba pasar su tiempo en su yate privado. En 1981 se comenzó a poner tefilín con un par que el Rebe le  compró.

En el mar, Chase le preguntaba regularmente a su capitán, Dick Winters, en qué dirección el barco se dirigía para  poder enfocar a Yerushalaim durante su Davenen, como se acostumbra.

Luego de unos días, Winters estaba perplejo por las repetidas preguntas de Chase y le preguntó a su jefe si estaba estudiando navegación marítima.

"Oh, no", respondió Chase, explicándole que tenía que saber esa información por fines religiosos, para hacer Davenen.

El domingo siguiente, cuando el barco atracó en Block Island en el Océano Atlántico, Winters hizo una petición inusual para dejar su puesto durante una hora, junto con su esposa.

"Por supuesto", respondió Chase, preguntándole luego por qué deseaba tomarse ese tiempo.

"Cuando descubrí que ud. recita los rezos diarios", explicó Winters, " me hizo sentir culpable de que no sigo mi propia fe.  Así que me gustaría dedicar una hora para ir a la iglesia con mi esposa."

Chase mencionó que más tarde le comentó al Rebe lo que había sucedido.
Lo interesante es que el Rebe este maize lo comentó en público en un Farbrenguen UN AÑO después de sucedida la historia, el 11 de Nison de 5743 y sacó una poderosa Hoiroe cuanto uno puede influenciar sobre su alrededor, incluso Goim.

Para ver la Sije completa:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=16013&st=&pgnum=161&hilite=
.