AdSense

lunes, 30 de mayo de 2016

זכרון לחסידים - כ"ג אייר יארצייט של ר' שניאור זלמן וילנקין - המלמד של הרבי


הרבי הכיר לו טובה גדולה על כך. בערוב ימיו התגורר ר' זלמן בארצות הברית שם שימש כמשפיע. כששהה אצל הרבי נהג בו הרבי כבוד גדול, הן בשעה שנכנס אליו להיכל קדשו ליחידות,  שאז הורה לו הרבי לשבת לצד השולחן. כאשר סירב ר' זלמן מפאת כבודו של הרבי וכמנהג חסידים, אמר הרבי שהוא עצמו לא ישב עד שר' זלמן יסכים לשבת, ורק אז ניאות ה'מלמד' בלית ברירה לשבת ולאחריו התיישב הרבי. גם בהתוועדויות בהן השתתף ר' זלמן ניכרה הדרת הכבוד של הרבי כלפי מלמדו
לשעבר


No hay comentarios:

Publicar un comentario