AdSense

miércoles, 11 de mayo de 2016

אנחנו מודים להקב"ה שעדיין אנחנו מאמינים!

כך סיפר הרב הגאון ר' חיים ברים ז"ל: "שמעתי מהגה"צ רבי יחזקאל אברמסקי זצוק"ל שבשעה שגלה לסיביר ע"י מלכות הרשע ברוסיה, באו לביתו בפתע והוא לבוש מעיל בית דק, ובחוץ השתוללה סופת קור מקפיא וכך כשרק לבושו הדק לעורו קרעהו מביתו בחופזה והובילוהו לערבות סיביר בלא שום צידה לדרך וללא טלית ותפילין ושום ספר

ביום הראשון לבואו לסיביר כשקם בבוקר ורצה לומר מודה אני וכו' נתעצם במחשבתו בדומיה, וחשב: הלא אין לי פה שום דבר שיכול אני להודות עליהם להשי"ת, לא טלית ותפילין, לא ספרים ולא בגד ראוי לקור המקפיא בסיביר, את הכל לקחו ...ממני ואני אסור בין האסורים 

אולם מיד נפעם וקרא ואמר, אכן אין לי כלום, את הכל לקחו ממני, אבל את אמונתי בהשי"ת לא יכלו ולא יוכלו לקחת ממני לעולם, ועל זה אני קורא בעוז ואומר: מודה אני לפניך מלך וכו' על מה, על כי רבה אמונתך!! על האמונה שיש לי בך!

המשיך רבי יחזקאל אברמסקי וסיפר, שבשעה שנשתחרר משם בדרך נס נפגש לאחר מכן בפולין עם הרבי הריי"צ מלובאויטש זי"ע וסיפרו זה לזה מכל הקורה אותם בגלותם, וכשסיפר להריי"צ על פרשת האמונה שנתחזקה בקרבו , ענהו האדמו"ר הריי"צ ואמר לו שעבור השגה נפלאה זו באמונה שהשיג היה כדאי כל הסבל וההרפתקאות שעברו עליו כדי לבוא להכרה זו, וכל מה שעבר עלי ועליכם כל אחד וסבלו הכל היה כדאי כדי שאשמע מכם דבר זה ..."  (מתוך הספר "מרבה חיים" של הר' חיים ברים)
רבי יחזקאל אברמסקי, (ידוע על שם ספרו חזון יחזקאל) מגדולי התורה, ר"מ בישיבת סלבודקה בבני ברק, נשיא ועד הישיבות ומראשי החינוך העצמאי, וממנהיגיה החשובים ביותר של היהדות התורנית בארץ ישראל

No hay comentarios:

Publicar un comentario