AdSense

martes, 20 de diciembre de 2016

Revista Maaynoteja

Para bajar el último número (Kislev 5777) de la Revista Maaynoteja CLICK AQUÍ

Para leer online: AQUÍ

תוכן הגיליון:אלו ואלו דברי אלקים חיים"
מאמר יסודי בנושא "אמיתה של תורה" מאת הרב יואל כהן

חסידות - אור וחיות
התוועדות י"ט כסלו עם הרב שניאור זלמן גופין

החי נושא את עצמו
האדמו"ר מבויאן

אחד היה ומהקדמונים לא קם כמוהו
סקירה לרגל המהדורה החדשה של הספר 'שבחי הבעש''ט' היוצא ליריד החסידות

חסידות 'הלכה למעשה'
ספרו החדש של הרב ארל'ה הראל

בסולם התפילה
מבט חסידי מיוחד על התפילה. חלק רביעי מתוך חמישה, על ברכות קריאת שמע

No hay comentarios:

Publicar un comentario