AdSense

miércoles, 4 de mayo de 2016

על עשרת השבטים

לפנינו מענה מהרבי נשיא דורנו, שנכתב בשולי מכתב משנת תשכ"ד, בתשובה למכתבו של הרב סעדי' ג'רופי, ששאל האם המדרש המפורסם בנוגע לכך שעשרת השבטים נמצאים מעבר לנהר הסמבטיון הוא אגדתא הקיימת במציאות או רק משהו רוחני?
על כך השיב הרבי:
במענה לשאלתו – ישנם בכדור הארץ שטחים רבים וגדולים שעד עתה לא חקרום ואין יודעים כלל הנעשם שם, כמפורסם.
No hay comentarios:

Publicar un comentario